Borang YBSTAR/1/2000
BORANG PERMOHONAN SKIM BIASISWA
YAYASAN BIASISWA SARAWAK TUNKU ABDUL RAHMAN
SESI
/
SILA BACA ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI BORANG INI
RINGKASAN BUTIRAN PERMOHONAN
Nama Penuh :
Kursus :
Institusi :
Negeri : Peringkat Pengajian (sila tandakan pada petak yangberkenaan)

 

Lekatkan gambar
pasport terkini

 


Tarikh Tutup Permohonan
 1. Pemohon adalah diingatkan untuk membaca dengan teliti tawaran iklan skim tersebut berkenaan dengan syarat permohonan.
 2. Pemohon mestilah warganegara Malaysia (keutamaan kepada calon yang bermastautin di Sarawak) dan mempunyai pencapaian AKADEMIK YANG CEMERLANG dan memiliki SIFAT-SIFAT KEPIMPINAN yang tinggi serta aktif di dalam kegiatan-kegiatan persatuan dan pertubuhan.
 3. Bagi kursus-kursus di peringkat Ijazah Lanjutan, calon-calon mestilah mempunyai ijazah pertama yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan kursus yang diambil mestilah diperlukan oleh Jabatan masing-masing serta mengurus sendiri kemasukan ke Pusat Pengajian Tinggi Awam Tempatan atau Luar Negara dan mengemukakan surat pelepasan majikan (pemohon bekerja). Keutamaan diberikan kepada pemohon yang mengikuti pengajian di Pusat Pengajian Tinggi Awam Tempatan.
 4. Pemohon mestilah sudah menerima tawaran secara sepenuh masa sahaja. Bagi pemohon yang sudah mendapat tajaan daripada badan penaja lain tidak layak untuk memohon.
 5. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan anggaran kos yuran pengajian dan kos tambang kapalterbang (kadar kelas ekonomi MAS) ke destinasi tempat belajar.
 6. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.
 7. Jika pemohon tidak menerima jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup seperti di atas, maka permohonan tersebut dianggap tidak berjaya.
 8. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan pada atau sebelum tarikh tutup kepada:-
  Setiausaha
Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman (YBSTAR)
D/A Yayasan Sarawak, Tingkat 9, Wisma Satok,
Jalan Satok, Peti Surat 3281, 93764 Kuching, Sarawak.
 1. Mustahak: Sekiranya didapati pemohon tidak mematuhi syarat-syarat permohonan serta ruangan maklumat yang terkini tidak diisikan dengan lengkap, maka permohonan tersebut secara automatik akan ditolak. Sila maklumkan kepada Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman dengan segara sekiranya terdapat perubahan pada butiran pemohon seperti alamat, kursus, institusi dan maklumat-maklumat lain yang terkini.
 2. Sila kepil dan susunkan salinan dokumen berikut yang telah disahkan dengan mengikut urutan nombor di bawah serta tandakan
  (√) dalam kotak berkenaan:
A. BUTIRAN PERIBADI PEMOHON (Huruf Besar)
Nama Penuh:
Alamat Tetap
Alamat Pos
No Telefon (R) (P) Poskod Alamat Pos
No. Kad Pengenalan Lama Keturunan
No Kad Pengenalan Baru Agama
Tarikh Lahir Kewarganegraan
Tempat Lahir Jantina
Umur Taraf Perkahwinan
B. BUTIRAN KURSUS (Seperti Di Dalam Surat Tawaran)
Institusi
Alamat Institusi
Kursus Falkuti
Sesi Mula Pengajian Tahun Pengajian Sekarang
Tempoh Pengajian Semester Kemasukan
Anggaran kos yuran pengajian RM
Anggaran kos tambang kapalterbang kelas ekonomi ke destinasi RM
C. BUTIRAN KEGIATAN KO KURIKULUM (Jika ruangan ini tidak mencukupi, sila kepilkan dengan lampiran berasingan)
Kegiatan
Tahun
Mewakili
Pencapaian
D. BUTIRAN PERSEKOLAHAN & PENGAJIAN YANG LALU
Nama Sekolah / Institusi
Masuk
Keluar
Tajaan
Keputusan
E. BUTIRAN AKADEMIK (Sila Isikan Dengan Lengkap)
Sijil Pelajaran Malaysia
STPM/A-Level/Martikulasi/Diploma
Tahun
Gred
Agregat
Tahun
Gred
Agregat
Matapelajaran
Sains / Sastera
Keputusan
Matapelajaran
Sains / Sastera
Keputusan
F. BUTIRAN PERIBADI IBUBAPA/PENJAGA (Yang Membiayai Pengajian)
Perkara
Bapa/Penjaga
Ibu/Isteri Penjaga
Nama
No. Kad Pengenalan
Alamat Pos
Keturunan
Pekerjaan
Majikan & Alamat
Telefon
(R)
(P)
(R)
(P)
G. BUTIRAN KEWANGAN IBUBAPA/PENJAGA (Yang Membiayai Pengajian)
Pendapatan Sebulan (Gaji Kasar)
Perbelanjaan Sebulan
1) Bapa/Penjaga RM 1) Sara hidup RM
2) Ibu/Isteri Penjaga RM 2) Pinjaman Perumahan RM
3) Elaun Pesara RM 3) Sewa Rumah RM
4) Pendapatan lain RM 4) Pinjaman Kenderaan RM
    5) Persekolahan Anak-Anak RM
    6) Perbelanjaan Lain RM
JUMLAH RM JUMLAH RM
H. BUTIRAN ISI RUMAH DALAM TANGGUNGAN (Tidak Termasuk Yang Bekerja)
Nama
Umur
Sekolah/Institusi
Tahun
Kaitan
I. BUTIRAN PERIBADI PEMOHON YANG BEKERJA
Butiran Pekerjaan
Latarbelakang Suami/Isteri Pemohon
Pekerjaan Nama
Majikan Pekerjaan
Alamat Majikan & Alamat
No. Telefon No. Telefon
Nama Tanggungan Umur Sekolah Umur
Pendapatan Sebulan (Gaji Kasar)
Pendapatan Sebulan
1) Pemohon RM 1) Persekolahan Anak-Anak RM
2) Suami/Isteri Pemohon RM 2) Sara hidup RM
3) Pendapatan Lain RM Perbelanjaan Lain RM
JUMLAH
RM
JUMLAH
RM
Cuti Belajar (sila tandakan√ pada petak)
J. BAGI PEMOHON YANG PERNAH MENDAPAT PENAJAAN BIASISWA / PINJAMAN
Nama Penaja:
Nama Institutisi Pengajian Yang Ditaja
Peringkat Pengajian Yang Ditaja
Tempoh Penajaan Tarikh Mula Penajaan Tarikh Tamat Penajaan
Jumalah Setahun (RM) Tempoh Ikatan Kontrak Baki Ikatan Kontrak
K. BAGI PEMOHON YANG PERNAH BERHENTI / DIBERHENTIKAN DARI INSTITUT
Nama Institusi
Peringkat Pengajian Tahun Mula Pengajian Tahun Berhenti
Sebab-Sebab Berhenti / Diberhentikan
L. BUTIRAN PERIBADI PENJAMIN

Syarat-syarat Penjamin

 1. Butiran penjamin seperti dibawah hendaklah dilengkapi dengan maklumat yang terkini dan ianya akan digunapakai jika permohonan ini diluluskan.
 2. Dua (2) orang penjamin diperlukan dan penjamin pertama hendaklah terdiri daripada ahli terdekat. Suami atau isteri pemohon tidak layak menjadi penjamin.
 3. Penjamin hendaklah mempunyai pekerjaan tetap dan berumur tidak melebihi 50 tahun. Sila kemukakan salinan kad pengenalan kedua-dua penjamin (depan dan belakang)
Perkara
Penjamam I
Penjamin II
Nama Penuh
No Kad Pengenalan
Alamat Tetap
Alamat pos
Pekerjaan
Majikan & Alamat
Telefon
(R)
(P)
(R)
(P)
Tandatangan
(Tanda persetujuan menjadi penjamin)
   
M. PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa segala maklumat serta butiran pendapatan yang dikemukakan adalah benar. Saya juga bersetuju dan faham sekiranya terdapat butir-butir yang bertentangan dengan keadaan sebenar, maka Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman berhak untuk menarik balik atau memberhentikan biasiswa saya dengan serta merta.

Tarikh: _________________

__________________________________
(Tandatangan Pemohon)
N. PENGESAHAN PERMOHONAN
Pengesahan permohonan hendaklah dibuat oleh Ketua Kaum / Penghulu, Guru Besar / Pengetua, Pegawai Daerah, Ketua Jabatan atau mana-mana Pegawai Kerajaan Kumpulan A dan Profesional. Bagi pemohon yang sedang dalam perkhidmatanKerajaan, pengesahan permohonan hendaklah dibuat olej Ketua Jabatan.
Saya mengesahkan bahawa segala maklumat serta butiran pendapatan yang dikemukakan adalah benar.

Tarikh: _________________

________________________________
(Nama:                                                    )
Cop Jawataan:
O. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA
Perkara
Markah
Jumlah
Pengesahan Semakan Borang Permohonan
1. Latar Belakang Sosio Ekimomi  
10
Disemak & Dimarkah oleh:
2. Akademik  
40
Tandatangan
Tarikh
3. Kursus  
10
4. Ko-Kurikulum  
10
JUMALH KELAYAKKAN  
60
Kemasukan Data ke dalam Sistem Komputer oleh:
JUMALH TEMUDUGA  
40
Tandatangan
Tarikh
JUMLAH KESELURUHAN  
100