Borang YS/3
(Pindaan 1989)
BORANG PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PENUH YAYASAN SARAWAK

Yayasan Sarawak

Adalah menjadi satu kesalahan untuk memberi maklumat dan butir-butir yang salah dalam Borang Permohonan ini. Sekiranya anda didapati bersalah, anda boleh didenda sebanyak RM2,000.00 atau dipenjara selama 12 bulan atau kedua-dua sekali. Yayasan juga berhak memberhentikan pinjaman penuh anda serta merta.

GAMBAR

Nama :
Institusi :

1.
2.
i)
ii)

iii)

 


iv)


v)
vi)
3.

Borang ini hendaklah diisi dengan betul dan lengkap dalam satu salinan.
Pemohon dikehendaki menyertakan bersama:
2 keping gambar ukuran pasport;
Salinan surat tawaran kemasukan daripada Universiti/Institusi berkenaan yang disahkan; (Sila pastikan kursus & tempat diiktiraf oleh pihak JPA)
Salinan surat milik tanah yang digunakan sebagai cagaran. Jika harta tersebut telah dicagar kepada pihak lain, dapatkan surat kebenaran daripada pihak tersebut untuk cagaran kali kedua berserta dengan salinan penyata baki pinjaman terakhir. Sekiranya tanah tersebut bukan milik pemohon dan penjamin, surat kebenaran daripada pemilik tanah hendaklah diperolehi sebelum tanah ini hendak dijadikan sebagai cagaran;
Salinan sijil keputusan peperiksaan (SRP/LCE, MCE/SPM, STPM/HSC/GCE, Matrikulasi/Asasi dll.) yang disahkan dan mesti kredit dalam Bahasa Malaysia diperingkat SPM;
Salinan sijil kelahiran yang disahkan;
Dokumen-dokumen lain yang berkenaan yang diperlukan
Borang yang telah siap diisi hendaklah dihantar kepada:
PENGARAH,
YAYASAN SARAWAK,
TINGKAT 9, WISMA SATOK,
PETI SURAT 3281,
93764 KUCHING,SARAWAK.

Tingkat 9 & 10, Wisma Satok, Jalan Satok, Peti Surat 3281, 93764 KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA
Tel: 082-248688 Fax No.: 082-429206/428207
E-mail: ys@yayasan.org.my homepage: http://www.yayasan.org.my
Cawangan Kuala Lumpur: No.1, Jalan Stonor, Off Jalan Conlay, 50450 KUALA LUMPUR. Tel: 03-21457371/21457372 Fax: 03-21453607

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI

 1. Nama Penuh (seperti di dalam Kad Pengenalan):

 2. Nama lain (Jika ada)

 3. Jantina: Taraf Perkahwinan ( )
  Jika sudah kahwin, isi juga ruangan B.
 4. No. Kad Pengenalan: Warna:
 5. Warganegara: No. Sijil Kelahiran:
 6. Tarikh lahir: Tempat Lahir:
 7. Agama: Keturunan/Bangsa:
 8. Alamat Kediaman Tetap:
 9. Alamat Pos:
 10. No.Telefon:
 11. Kursus Diikuti:
  Tahun Pengajian Sekarang: Tempoh Pengajian:
 12. Tarikh Mula Kursus: Tarikh Tamat Kursus:
 13. Nama Universiti/Institusi:
 14. Peringkat Pengajian: Sarjana/Ijazah/Professional/Diploma:
 15. Pekerjaan Sekarang:
 16. Nama dan Alamat Majikan:
 17. Nyatakan samada anda diberi cuti bergaji penuh / separah gaji / cuti tanpa gaji dan sebagainya.

 18. Adakah anda akan / sedang dibiayai oleh mana-mana badan penaja lain untuk mengikuti
  kursus ini. Jika ya, nyatakan.

 19. Jumlah Pinjaman yang dipohon setahun: RM
  Tempoh Pinjaman: Tahun

B. Jika anda sudah berumahtangga, sila isi ruangan di bawah:
NAMA ISTERI/SUAMI DAN ANAK-ANAK DAN TANGGUNGAN

BIL
NAMA / HUBUNGAN KELUARGA
JANTINA
TARIKH
LAHIR
PEKERJAAN
 

C. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Salinan fotostat sijil keputusan yang disahkan hendaklah disertakan).
Keputusan Peperiksaan   Tahun: Pangkat:

BIL
MATA PELAJARAN
MARKAH
KREDIT/LULUS/GAGAL
 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM/MCE (Salinan sijil yang telah disahkan hendaklah disertakan).

Tahun :

MATA PELAJARAN

PANGKAT/
MARKAH
AGREGET:
KREDIT/LULUS/GAGAL
 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM/HSC (Salinan sijil yang telah disahkan hendaklah disertakan).

Tahun :

MATA PELAJARAN

PANGKAT/
MARKAH
AGREGET:
KREDIT/LULUS/GAGAL
 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN LAIN (GCE, MATRIKULASI/ASASI DLL).
(Salinan sijil yang telah disahkan hendaklah disertakan).

D. Nyatakan nama biasiswa/biasiswa pinjaman/pinjaman atau apa-apa bantuan pelajaran yang diterima sekarang atau di mana yang lepas (Jika tiada tulis TIDAK ADA)

Biasiswa/Biasiswa Pinjaman/Pinjaman
Nilai Setahun
Tempoh

Adakan anda pernah memohon biasiswa/biasiswa pinjaman/pinjaman lain selain daripada Yayasan Sarawak. Jika ada, nyatakan nama penaja tersebut, bila dan keputusannya.

Adalah anda terikat dengan mana-mana pihak/penaja sekarang? Jika ada, nyatakan pihak / penaja tersebut dan tempohnya.

REKOD PERSEKOLAHAN / PENGAJIAN
Berikan maklumat mengenai rekod persekolahan / pengajian anda sebelum ini:

NAMA SEKOLAH/KOLEJ/INSTITUSI
TEMPOH
(TAHUN)
KELULUSAN TERTINGGI
YANG DIPEROLEHI

E. UNTUK DIISI OLEH PEMOHON-PEMOHON YANG HENDAK MELANJUTKAN PELAJARAN KE SEBERANG LAUT

Adakah anda pernah memohon untuk memasuki Universiti Tempatan. Jika ada, nyatakan kursus yang dipohon, nama Universiti yang dipohon dan sama ada ianya berjaya atau tidak.
Kursus:
Nama Institusi / Universiti:
Berjaya / Tidak Berjaya:
Tarikh Memohon:
(Sila sertakan surat Penolakan Pemohonan oleh pihak Institusi / Universiti, jika tidak berjaya).

F. KETERANGAN MENGENAI IBUBAPA/PENJAGA DAN LATARBELAKANG KELUARGA (JIKA BERSARA, SILA NYATAKAN PEKERJAANNYA YANG DAHULU)

NAMA BAPA:
NO.KAD PENGENALAN:
TARIKH LAHIR:
PEKERJAAN:
NAMA DAN ALAMAT:
MAJIKAN:
TELEFON:
PENDAPATAN SEBULAN: RM

NAMA IBU:
NO.KAD PENGENALAN:
TARIKH LAHIR:
PEKERJAAN:
NAMA DAN ALAMAT:
MAJIKAN:
TELEFON:
PENDAPATAN SEBULAN: RM

TANGGUNGAN IBUBAPA/PENJAGA (Anak yang bekerja dan berumahtangga tidak lagi menjadi tanggungan ibubapa/penjaga).

NAMA PENUH / HUBUNGAN
UMUR
DARJAH/TINGKATAN DAN
SEKOLAH (Jika masih menuntut)

G. Sila nyatakan sama ada pemohon mempunyai saudara-mara yang bertugas di Yayasan Sarawak. Jika ada, nyatakan nama, pekerjaanya dan perhubungan keluarga.

H. KETERANGAN MENGENAI HARTA (JIKA TIADA, TULIS TIDAK ADA)

JENIS HARTA
KETERANGAN (SEPERTI
TEMPAT, BANYAK DAN
LUASNYA)
NILAIAN
PENDAPATAN
BULANAN
CARA PENGHASILAN
(USAHA SENDIRI,
SEWA, DLL.)
a Tanah
b Rumah
c Saham
d Perniagaan
e Kenderaan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN SEBULAN

1)

Pendapatan Sebulan :-
Dari Gaji:
Dari Gaji Suami/Isteri:
Dari Harta:
Dari Sumber Lain:

JUMLAH:


RM
RM
RM
RM
----------------------------

=================
2)

Perbelanjaan Sebulan:-
Atas Keluarga:
Atas Pelajaran anak-anak:
Atas Perkara-perkara Lain:

JUMLAH:


RM
RM
RM
----------------------------

=================

3) Jumlah cukai pendapatan yang dibuat dalam tempoh 3 tahun yang terakhir (salinan Penyata mestilah disertakan)
Tahun 20 RM
Tahun 20 RM
Tahun 20 RM
Saya, ibubapa/penjaga kepada pemohon ini, dengan ini bersetuju dan membenarkan pihak Yayasan Sarawak menulis surat dan menghubungi pihak majikan saya untuk mendapatkan pengesahan dan keterangan lanjut tentang pendapatan, ganjaran serta kemudahan-kemudahan lain yang diterima sekarang.

Tarikh: _______________
Tandatangan: ____________________
SYARAT PENJAMIN :
1. Warganegara Malaysia
2. Berusia tidak melebihi daripada 55 tahun. Kelonggaran diberi kepada pemilik tanah yang hendak dicagarkan)
3. Menerima pendapatan tetap.
4. Ahli keluarga yang terdekat lebih digalakkan menjadi penjamin.
5. Penjamin tidak boleh menarik diri setelah menandatangani surat perjanjian.

PENJAMIN PERTAMA:

Saya, (Nama Penuh) Beralamat dengan ini bersetuju menjadi penjamin bagi pelajar ini dan saya akan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman dan seterusnya bersetuju mencagarkan rumah/tanah saya:
No.Lot : Blok/Seksyen: Kawasan Tanah:
Seluas: Hektar/ekar bertempat di: kepada Lembaga Amanah Yayasan Sarawak.
Sila kepilkan salinan fotostat surat tanah di atas.

Tandatangan: ____________________


PENJAMIN KEDUA:

Saya, (Nama Penuh) Beralamat dengan ini bersetuju menjadi penjamin bagi pelajar ini dan saya akan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman.

Tandatangan: ____________________


PERAKUAN PEMOHON

Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan betul belaka. Sekiranya maklumat yang diberi tidak benar, pinjaman penuh saya boleh ditarik serta merta.

Tarikh: _______________
Tandatangan Pemohon: ____________________

PENGESAHAN PERMOHONAN

(Hendaklah dibuat oleh Penghulu, Penggawa Gurubesar, Pegawai Daerah, Ketua Jabatan dan mana-mana Pegawai Kerajaan Kumpulan A).
Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon di atas adalah benar.

________________________
(TANDATANGAN)
___________________
(NAMA)
_______________________
(COP JAWATAN)

BUTIR PENJAMIN DAN SAKSI

Nama Penuh Penjamin Pertama:
(Dalam Huruf Besar)
No. Kad Pengenalan: Jantina:
Tarikh Lahir: Tempat Lahir:
Warganegara: Keturunan/Bangsa:
Pekerjaaan: No. Telefon (Jika ada):
Nama & Alamat Majikan/Perniagaan:
Alamat Kediaman Tetap:
Alamat Pos:
Hubungan Dengan Pemohon: Jumlah Pendapatan Bulanan:
Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah lengkah dan benar dan dengan ini bersetuju dan membenarkan pihak Yayasan Sarawak menghubungi majikan saya untuk mendapat pengesahan dan keterangan lanjut tentang pendapatan, ganjaran serta kemudahan lain yang diterima sekarang.

Tarikh: _______________
(Tandatangan Penjamin Pertama): ____________________

Nama Saksi (Dalam Huruf Besar)
No. Kad Pengenalan: Warna:
Tarikh Lahir: Tempat Lahir:
Warganegara: Keturunan/Bangsa:
Pekerjaan: No.Telefon (Jika ada):
Nama & Alamat Majikan/Perniagaan:
Status Saksi: Seperti Pengamal Perubatan dan Undang-undang, Pegawai Daerah, Guru Besar bagi Sekolah Kerajaan atau Bantuan Kerajaan, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Kuasa Tempatan, Pegawai Kerajaan dalam Bahagian A dan B,
Penghulu (sila beri butir).
Alamat Kediaman Tetap:
Alamat Pos:

Tarikh: _______________
Tandatangan Saksi: ____________________

BUTIR PENJAMIN DAN SAKSI

Nama Penuh Penjamin Pertama:
(Dalam Huruf Besar)
No. Kad Pengenalan: Jantina:
Tarikh Lahir: Tempat Lahir:
Warganegara: Keturunan/Bangsa:
Pekerjaaan: No. Telefon (Jika ada):
Nama & Alamat Majikan/Perniagaan:
Alamat Kediaman Tetap:
Alamat Pos:
Hubungan Dengan Pemohon: Jumlah Pendapatan Bulanan:
Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah lengkah dan benar dan dengan ini bersetuju dan membenarkan pihak Yayasan Sarawak menghubungi majikan saya untuk mendapat pengesahan dan keterangan lanjut tentang pendapatan, ganjaran serta kemudahan lain yang diterima sekarang.

Tarikh: _______________
(Tandatangan Penjamin Kedua): ____________________

Nama Saksi (Dalam Huruf Besar)
No. Kad Pengenalan: Warna:
Tarikh Lahir: Tempat Lahir:
Warganegara: Keturunan/Bangsa:
Pekerjaan: No.Telefon (Jika ada):
Nama & Alamat Majikan/Perniagaan:
Status Saksi: Seperti Pengamal Perubatan dan Undang-undang, Pegawai Daerah, Guru Besar bagi Sekolah Kerajaan atau Bantuan Kerajaan, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri dan Kuasa Tempatan, Pegawai Kerajaan dalam Bahagian A dan B,
Penghulu (sila beri butir).
Alamat Kediaman Tetap:
Alamat Pos:

Tarikh: _______________
Tandatangan Saksi: ____________________